Spalio 22-24 d. Rennhofo pilyje ruošiamasi po kelerių metų pertraukos surengti 35-ąją mokslinę konferenciją ir iškilmingai paminėti Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 1981 metais įsteigto Lietuvių Kultūros Instituto LKI mokslinės ir kultūrinės veiklos jubiliejų.

Tokiu būdu siekiame pagerbti LKI įkūrėjo ir ilgamečio vadovo a.a. dr. Vinco Bartusevičiaus atminimą, pratęsdami šio lietuvybės kėlėjo ir skleidėjo pastangas, aktualias dabartinei Lietuvai ir jos išeivijai. Dr.Vincas Bartusevičius ( 1939-2020) yra vienas iš žinomiausių užsienyje gyvenusių lietuvių mokslininkų, padėjęs kurti Lietuvos įvaizdį moksliniu pagrindu, puoselėjęs lietuvybę, gerbęs, saugojąs ir propagavęs Lietuvos kultūrą, papročius, tradicijas, kalbą bei istoriją ir dėjąs daug pastangų šių vertybių perdavimui ateinančioms kartoms.
Savo ilgamete, nuoširdžia, prasminga veikla dr. V.Bartusevičius garsinęs Lietuvos vardą ir vienijąs toli nuo Tėvynės gyvenančius tautiečius. Jo darbai tapo lietuvių bendruomenės Vokietijoje gyvavimo istorijos dalimi.
Mes, naujoji karta perimame, vertiname ir tęsiame prieš 40 metų pradėtą lietuvių kultūros tyrimų ir paveldo saugojimo darbus, siekiame susieti su šių dienų tendencijomis mokslo ir kultūros srityje.

Mokslinės konferencijos lietuvių ir vokiečių kalbomis su paskaitomis ir diskusijomis metu Daiva Dapkutė, Kauno Išeivijos Institutas, pristatys jos redaguojamą dr. Vinco Bartusevičiaus knygą „ Vokietijos lietuviai 1950-1990“ .

Į konferenciją esame numatę pakviesti Hesseno Žemės Garbės konsulę Gilyte -Hein, ambasados darbuotojus, ilgamečius Vinco Bartusevičiaus bendražygius: Oną Bartusevičienę, Artūrą Hermann, Prof. Manfred Klein, Prof. Tauber, Prof. E. Aleksandravičių, o taip pat suteikti platformą jauniesiems mokslininkams pristatyti savo tyrimų rezultatus. Moksliniai pranešimai bus publikuojami leidinyje „Annaberger Annalen“ lietuvių ir vokiečių kalbomis.

Archyvų metų proga sieksime supažindinti plačiąją visuomenę su Vokietijos LKI archyvais, dokumentuojančiais istorijos liudininkų pasakojimus apie pogrindyje vykusį lituanistinio paveldo saugojimo ir jo perdavimo ateities kartoms darbą. Tuo pačiu pristatysime Vasario 16-osios gimnazijos istorinį, kultūrinį, diplomatinį indėlį per 70 jos gyvavimo metų.

Manome, jog ši konferencija bus unikali proga ne tik apmąstyti tapatybės išlaikymo klausimus, bet ir susipažinti bei gyvai pabendrauti, ko visi esame išsiilgę jau visus metus gyvendami pandeminėmis sąlygomis.
Vincas Bartusevičius yra sakęs, jog „kaip tik šiandien, kada toks didelis lietuvių skaičius apleidžia savo tėvynę ir kuriasi svetimuose kraštuose, savo tapatybės išlaikymo klausimas išlieka vis dar aktualus. Tačiau tapatybę galima išlaikyti tik kolektyvinėmis pastangomis. Todėl mums reikia burtis į savas bendruomenes ir bendrauti“. Konferencijos dalyviai turės galimybę dalyvauti edukacinėje ekskursijoje po Rennhofo pilį: LKI archyvą, biblioteką, koplytėlę.

Konferenciją iš dalies remia URM.

Konferencijos programa bus paskelbta vėliau.

VLB Lietuvių Kultūros Instituto vadovė
Dr. Sandra Petraškaitė-Pabst

Loading

Schreibe einen Kommentar